Skip to main content

Elektronická evidence znaleckých posudků

Je tomu téměř dva roky, co nabyl účinnosti nový zákon o znalcích, který přinesl spousty změn, mezi které se řadí i zavedení elektronické evidence posudků, která nahrazuje povinnost vést znalecký deník.

Od 1.1.2021 měli sice znalci povinnost posudky elektronicky evidovat, ale systém pro to určený nebyl k datu účinnosti zákona zprovozněn, proto se tato povinnost na znalce nevztahovala, a to v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje). Znalci tak s napětím očekávali, kdy bude nová evidence spuštěna a co přinese. Ke spuštění došlo dle informací ministerstva 14.11.2022 a k dnešnímu dni byly uveřejněny podrobnosti k přechodnému období, které potrvá do 30.6.2023.

Dle našeho názoru je nutné uvést především to, že se do evidence nezapisují znalecké posudky již zpracované (podané) v roce 2022, ani znalecké posudky zpracované (podané) v letech předcházejících. Do evidence se povinně zapisují všechny zadané dosud nezpracované (nepodané) znalecké posudky, a to včetně zadaných, avšak dosud nezpracovaných (nepodaných) znaleckých posudků v roce 2022.

Za UOZ musíme konstatovat, že k elektronické evidenci v současné podobě máme několik připomínek, které chceme s ministerstvem řešit, i Vás tímto žádáme, abyste zasílali Vaše připomínky či náměty, a to na diskuse@uoz.cz.

Více informací naleznete zde.

Navýšení odměn pro znalce

V minulém týdnu došlo k posunu ve věci navýšení hodinové sazby pro znalce, a to předložení novely vyhlášky o znalečném do připomínkového řízení. I díky působení našich zástupců při aktivním jednání s ministerstvem se jedná o dosažení jednoho z prvních dílčích cílů, který si předsevzala nová vláda v programovém prohlášení pro zvýšení kvality znalecké činnosti.

V návrhu je pro znalce nově počítáno s odměnou 800 – 1000 Kč / hod. Více se dočtete např. na stránkách ceska-justice.cz.

V případě, že byste se chtěli s aktuálním zněním seznámit, je možné návrh vyhlášky i s připomínkami jednotlivých rezortů nalézt v systému VeKLEP.

Vzdělávací akce pro znalce II.

Vzhledem k velkému zájmu o seminář na téma „Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce“ se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo ve spolupráci s Justiční akademií uspořádat další, který se uskuteční dne 19. 10. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin v Justičním areálu na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Seminář je opět bezplatný. Možná je i distanční forma prostřednictvím odkazu, který vám bude zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním.

Všem, kteří se nestačili přihlásit na červnový termín, tedy doporučujeme včasné přihlášení na adrese https://registrace.jacz.cz/udalosti/rubrika/znalci/.

Vzdělávací akce pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií připravilo seminář pro znalce s názvem „Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce„, který se uskuteční 2. 6. 2022 od 9:00 do 14:00 hod. v Justiční areálu na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Seminář je bezplatný. Možná je i distanční forma prostřednictvím odkazu, který vám bude zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním.

V případě, že máte zájem se uvedeného semináře zúčastnit, registrujte se, prosím, nejpozději do 25. 5. 2022 na znalci@akademie.justice.cz. V něm uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, jakou formou se zúčastníte (prezenční/distanční).

Podrobnější informace k semináři naleznete zde.

Evidence posudků

Se začátkem nového roku to s povinností evidence posudků vypadá obdobně, jako tomu bylo v roce minulém. Ministerstvo spravedlnosti znalce na portálu znalci.justice.cz informovalo, že Systém elektronické evidence znaleckých posudků stále není zprovozněn. V současné době probíhá jeho příprava a testování. Ministerstvo tak opětovně znalcům sdělilo, že do data zpřístupnění tohoto systému se na znalce povinnost provádět zápisy do elektronické evidence znaleckých posudků podle § 29 odst. 2 ZnalZ nevztahuje, a to v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje).

O termínu spuštění evidence znaleckých posudků Vás budeme na stránkách UOZ s předstihem informovat.

Více informací k tomuto tématu naleznete zde.

Doložení pojištění na rok 2022

S blížícím se koncem roku 2021 a novými povinnostmi, které plynou ze zákona pro znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy je nezbytné všechny upozornit na nutnost doložení pojištění pro případ odpovědnosti za újmu na rok 2022.

Podle § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2019 Sb. musí být tento doklad doložen do konce roku 2021, tj. nejpozději 31. 12. 2021. Doklad o uzavřeném pojištění (resp. doklad potvrzující trvání dříve uzavřeného pojištění) může být doručen do datové schránky Ministerstva spravedlnosti (kq4aawz), elektronickou poštou na e-mail oins@msp.justice.cz, nebo poštou či osobně na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Povinnost doložit doklad o uzavřeném a trvajícím pojištění mají i osoby, které již doložily doklad o pojištění uzavřeném na dobu neurčitou (zákon stanoví povinnost alespoň jednou za rok doložit skutečnost, že pojištění nadále trvá a nebylo např. vypovězeno). Upřesňující informace naleznete na stránkách znalci.justice.cz.

Datové schránky pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo dne 15.09.2021 na svých webových stránkách informaci k datovým schránkám pro znalce. Opakovaně a naléhavě vyzývá, aby se do svých profesních datových schránek všichni znalci bezodkladně přihlásili. V případě, že jste přístupové údaje neobdrželi, musíte se aktivně zajímat o jejich náhradní doručení a za tímto účelem kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra na tel. č. 954 200 200, nebo navštívit kterékoliv kontaktní místo Czech POINT.

Chtěli bychom upozornit, že datové zprávy zaslané soudy, policií, Ministerstvem spravedlnosti a dalšími orgány veřejné moci do zpřístupněné datové schránky se považují za doručené 10. dnem po dodání do datové schránky, bez ohledu na to, zda si adresát zprávu z datové schránky vyzvedl či nikoliv. Nevybírání písemností zaslaných do profesní datové schránky tak může mít pro znalce závažné právní důsledky.

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra ze začátku tohoto měsíce se do datové schránky dosud nepřihlásilo 2 480 znalců. Většině těchto osob (2 276) byla datová schránka zpřístupněna v důsledku tzv. fikce doručení.

Více informací naleznete zde.

Dělejte si posudky sami

Dělejte si posudky sami. Soudní znalci hromadně končí, na protest proti novým pravidlům“ takto zní nadpis článku, který dnes vyšel na zpravodajském serveru ihned.cz. Článek napsal redaktor Marek Pokorný, který přináší mimo jiné příběhy několika znalců, kteří ve světle nového znaleckého zákona končí se znaleckou činností. Ze seznamu se nechala vyškrtnout například i Fakultní nemocnice v Motole.

Uvedený článek je pouze pro předplatitele a našim členům jej přinášíme zdarma. Pokud i Vy máte zájem o celý článek, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám jej zpřístupníme.

Schůzka nové platformy na MSp

V pátek 30. dubna 2021 se uskutečnilo první online jednání nově vzniklé platformy složené z představitelů profesních sdružení znalců a zástupců Ministerstva spravedlnosti. Za Ministerstvo se jednání účastnili náměstkyně sekce dohledu a justice Klára Cetlová a ředitel insolvenčního odboru Jan Benýšek. Unii odpovědných znalců na jednání zastupoval její president Miroslav Ludvík.

Na jednání byly zařazeny následující body:

  1. Úvodní slovo paní náměstkyně
  2. Vymezení povahy nově zaváděné platformy a její působnosti
  3. Aktuality v oblasti aplikace nové úpravy znalecké činnosti (datové schránky, zkoušky)
  4. Vymezení střednědobých cílů v rámci vzájemné spolupráce

Jak již bylo zmíněno, jednalo se o úvodní jednání a další by měla následovat, a to v pravidelných intervalech 1x za dva měsíce. V případě, že to situace dovolí, budou tato probíhat prezenčně.

I přes to, že na některé diskutované problémy vzniklé v důsledku nového zákona o znalcích máme s Ministerstvem rozdílné názory, považujeme za velmi důležité ochotu společně tuto situaci řešit.