Skip to main content

O znalcích

Znalci, jmenovaní Ministerstvem spravedlnosti nebo pověřenými krajskými soudy, vykonávají znalecké služby ve veřejném zájmu, i v zájmu ochrany práv fyzických a právnických osob. Díky tomu lze v moderní demokratické společnosti považovat znaleckou činnost za jednu ze záruk zákonnosti. Jak potom vymezuje nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, výkonem znalecké činnosti se rozumí provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a podání (případně doplnění a vysvětlení) znaleckého posudku, který je výsledkem práce znalců.

Znalecký posudek může být zpracován pouze v souvislosti s právními úkony daného subjektu a je významný při řešení mnoha právně složitých situací. Je jedním z relevantních procesních důkazů v soudním nebo správním řízení, případně může být uplatňován v rámci právních jednání soukromých subjektů. 

Každý znalec je zavázán poskytovat znaleckou činnost nezávisle, nestranně a v souladu s etickým kodexem. Znalecké služby vykonává profesionálně, podle svého nejlepšího vědomí, na základě bohatých odborných znalostí a zkušeností, které neustále prohlubuje