Skip to main content

Zřízení datových schránek pro znalce

Datové schránky znalců, tzv. profesní datové schránky, jsou pro znalce povinné a jsou zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky a bezplatně na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo vnitra zahájí rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám znalců dne 1. 5. 2021. Přístupové údaje jsou zasílány do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu sídla znalce uvedenou v registru osob, v němž jsou znalci evidováni jako podnikající fyzické osoby podle svých identifikačních čísel (IČO). Pokud má znalec vlastní datovou schránku fyzické osoby, budou mu přístupové údaje pro nově zřizovanou datovou schránku doručeny datovou zprávou. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na info@uoz.cz.

Šablona struktury znaleckého posudku

Jak jsme Vás již informovali minulý týden, zástupci Unie odpovědných znalců a Ministerstva spravedlnosti se sešli ke společnému jednání, a to především nad podmínkami nového zákona. Jedním z diskutovaných témat byla podoba znaleckého posudku dle znění zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti. Ministerstvo na portále znalci.justice.cz uveřejnilo šablonu formátu (struktury) znaleckého posudku, která odpovídá nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2021. V šabloně jsou v jednotlivých částech odkazy na příslušná ustanovení nového zákona a vyhlášky.

Znalecké průkazy a znalecké pečeti

Na základě podnětů vzešlých ze schůzky, která se konala minulý týden mezi zástupci Unie odpovědných znalců a Ministerstva spravedlnosti, bylo na stránkách znalci.justice.cz uveřejněno sdělení k užívání znalecké pečeti a k užívání znaleckých průkazů.

Ve sdělení k užívání znalecké pečeti ministerstvo znalce informuje, že znalecký posudek je možné nadále opatřovat otiskem dosud užívané znalecké pečeti. Takto lze postupovat do doby, než budou znalcům vydána potvrzení opravňující je k objednávce a převzetí znalecké pečeti.

Ve sdělení k užívání znaleckých průkazů pak ministerstvo informuje o vydání nových průkazů až po novém zápisu do seznamu znalců, a to mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat svoji fotografii. Nové průkazy tedy znalci obdrží poté, co požádají o zápis do seznamu znalců podle nové právní úpravy a budou do něj po splnění zákonných podmínek zapsáni. Do doby vystavení průkazů odpovídajícím novým vzorům se znalci mohou nadále legitimovat stávajícím znaleckým průkazem.

Informace k novému zákonu

V polovině prosince 2020 vyzvalo Ministerstvo spravedlnosti znalce k zasílání dotazů týkajících se nové právní úpravy znalecké činnosti s tím, že odpovědi budou zveřejňovány formou audionahrávek. Nebudeme hodnotit tuto formu komunikace se znalci, jehož vhodnost nechť každý posoudí sám na první audionahrávce o délce 75 minut, ve které nelze jednoduše dohledat konkrétní otázka s odpovědí. Vybrané informace z této audionahrávky vám přineseme co nejdříve v textové podobě. Samotnou audionahrávku naleznete zde.

         

Níže uvádíme citaci převzatou ze stránek ministerstva:

Abychom docílili efektivnějšího a rychlejšího zodpovídání dotazů, které s sebou přinesla nová právní úprava účinná od 1. 1. 2021 (zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech), rozhodli jsme se spustit sérii audionahrávek, ve kterých se vždy několika desítkám dotazů věnujeme. Na otázky odpovídá ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců JUDr. Martin Richter, Ph.D. Věříme, že vám budou podcasty nápomocné.

Vstupní zkouška pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na portálu znalci.justice.cz vzdělávací video věnované nově zavedené vstupní zkoušce pro znalce.

Zveřejněné video by mělo znalcům objasnit z jakých částí se vstupní zkouška skládá, co je obsahem těchto částí, jak zkouška probíhá, jaké jsou výjimky z konání zkoušky a jak se na vstupní zkoušku připravit. Video je k dispozici zde.

Pro připomenutí uvádíme, že znalec, který získal oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb., je oprávněn vykonávat znaleckou činnost po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti nového zákona, tedy do 1. ledna 2026.


							

Seznam znaleckých odvětví

Do Sbírky zákonů míří konečná verze vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví.

Finální znění je dostupné v elektronické knihovně připravované legislativy (eKLEP) na adrese https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBSPGKVKP.

Nový portál pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti spustilo 10. listopadu 2020 webový portál určený pro soudní znalce. Nalézt ho lze na adrese http://znalci.justice.cz/. Znalci a odborná veřejnost na webu najdou důležité informace v souvislosti s novou právní úpravou, která nabyde účinnosti 1. ledna 2021. Tak jak budou přibývat nové informace k tématu znalecké agendy, bude o ně portál postupně doplňován. Současná podoba tedy ještě není finální.

Nový portál pro znalce má seznámit jak znalce a znalecké ústavy (znalecké kanceláře), tak i širší veřejnost s novou právní úpravou – zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, která nabyde účinnosti 1. 1. 2021. Portál bude průběžně doplňován tak, aby obsahoval aktuální informace zejména o postupu licencování, povinnostech znalců a podmínkách pro výkon znalecké činnosti, znění příslušných právních předpisů (včetně vyhlášek, jakmile nabydou platnosti) a odpovědi na frekventované dotazy.